Technologicke rie enia proz

Pri zaèatí výstavby domu stojí za to pozna» in¹taláciu nového vysávacieho systému. Centrálne vysávaèe sú ¹týl, ktorý nahrádza tradièné vysávaèe. Vyjadruje sa od ústrednej osoby, ktorá je najdôle¾itej¹ou súèas»ou in¹talácie. V centrálnej lodi sa vy»ahuje motor a nádoba na prach. Táto osoba spôsobuje tlak.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Liečivo pre choroby kĺbov

Tento spôsob priemyslu je postavený na urèitom mieste, ktoré tvorí urèitú vonkaj¹iu stenu, preto¾e vzduch bude smerom von cez to. Slu¾ba takejto in¹titúcie nie je násilná a veµká. Centrálne vysávaèe majú tie¾ sacie zásuvky a sacie rúry skryté v stenách budovy alebo v krajinách a stropoch. Rúry sú pripravené s plechovkami, na ktoré sú namontované sacie zásuvky. Sacie zásuvky dodávajú vysávaè. Takéto zásuvky by mali by» umiestnené v plnom dome. Vysávanie sa vykonáva pomocou hadice s hmotnos»ou do 3 kg. má priemernú då¾ku 10 metrov a je namontovaná na danú zásuvku. Centrálne vysávaèe sú dôle¾itej¹ie ne¾ tradièné, ale majú mnoho výhod. Celá je lep¹ia pre mu¾ov, preto¾e neèistý vzduch je vyvrhnutý. Nezvuète hluk vysávaèa, preto¾e to trvá ïaleko od miestností vysávaných. Najèastej¹ie sa in¹taluje v gará¾ach, prístavbách, pivniciach alebo podkroví. Najnov¹ie jednotky majú hladinu hluku 68 decibelov. V prachu je aj prach a silný zápach. To znamená, ¾e je láskavý k alergikom, preto¾e v bloku nepoèíta peµ. Hadica, s ktorou vákuujeme, je v priemere dvakrát men¹ia ako typický vysávaè. Centrálne vysávaèe sú veµmi aktívne, preto¾e odsávanie je stále »a¾ké a nezni¾uje ani v prípade, ¾e je ¹iroký kontajner. Kontajner, v ktorom je odpad zvednutý, vyprázdòuje v priemere 4 - 5 krát za rok. Okrem toho sú hlavné vysávaèe veµmi estetické a vhodné. Takéto vysávanie znamená veµa èistenia pri èistení miestnosti.