Test medzinarodnej spoluprace

Otvorenie hraníc aj ponuka spolupráce medzinárodných znaèiek v súèasných rokoch vyústila do mnohých ïal¹ích návrhov pre prekladateµov. Spolu s prezidentmi, predstaviteµmi veµkých korporácií a tie¾ sa zaujímajú o rôzne preklady, a to aj na obchodných stretnutiach, ako aj na dôle¾ité zmluvy. Takáto funkcia je v¹ak »a¾ká a vy¾aduje veµa zruèností, a to nielen jazykových zruèností.

Konzekutívne tlmoèenie samotné je najdôle¾itej¹ou metódou, v ktorej ¹tudent nerozru¹uje reèníka, zaznamenáva len svoj prejav a po jeho dokonèení ho prekladá do posledného jazyka. Nakoniec by sa malo zdôrazni», ¾e po sebe nasledujúci preklad nie je o presnom preklade stanoviska ka¾dého reèníka, ale o vykreslení najdôle¾itej¹ieho pohµadu a úèelu v¹eobecného zmyslu zo stanoviska. Samotní prekladatelia priznávajú, ¾e je to nároèná úloha, preto¾e okrem znalosti samotného jazyka je potrebné preukáza» zruènos» analytického myslenia. V rámci tohto vplyvu sa musíte rozhodnú», èo je najviac presné vo va¹ej osobitnej pozornosti.

Niekoµko jednoduch¹ích foriem prekladu je simultánne tlmoèenie. V prejednávanom prípade prekladateµ - pou¾ívajúci slúchadlá - poèuje poznámku v pôvodnom jazyku a navy¹e vysvetµuje text, ktorý poèul. Tento model prekladu sa zvyèajne pou¾íva v televíznych alebo rozhlasových produktoch.

Najèastej¹ie sa v¹ak mô¾ete stretnú» s formou spolupráce. Tento typ prekladu sa zakladá na skutoènosti, ¾e reèník hovorí 2-3 vety, urobí prestávku v modernom termíne, prekladateµ prekladá výrok zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Zatiaµ èo po sebe idúcich tlmoèeniach je potrebné robi» poznámky, koniec prekladových spojení, kvôli malému mno¾stvu textu, nie sú potrebné.

Uvedené prípady sú len niektorými typmi prekladov, doprevádzajú sa preklady (najmä na stretnutiach ¹tátnych orgánov a politikov alebo preklady právnych a súdnych.

To isté je jedna vec: v praxi sa prekladateµ okrem dokonalých vedomostí o danom jazyku tie¾ zaoberá reflexmi a zameraním, ale aj dobrou slovníèkou a obrovskou silou stresu. Pri kontakte s posledným, pri výbere tlmoèníka, stojí za to vyskú¹a» jeho schopnosti.