Tok tovaru proz

ATEX je názov be¾ného príkazu k Európskej únii, ktorá zhrnula podmienky týkajúce po¾iadaviek, ktoré musia by» prijaté, aby sa produkty pre pou¾itie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. To významne podporuje tok tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako je známe, voµný pohyb výrobkov je jednou z obvyklých predpokladov európskeho spoloèenstva.

Nikostop Antistress

V Poµsku je ATEX opísaná v zákone ministra rolí pri úvahách o základných po¾iadavkách na nástroje a ochranné metódy urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí, ako aj na faktoch a derivátovej reklame (smernica ATEX 94/9 / ES.V zásade sú podrobne opísané po¾adované úrovne bezpeènosti a technológie, ktoré sa musia vykona» vo vz»ahu k stredisku, v ktorom sa budú vykonáva». Malo by sa v¹ak sta», ¾e okrem po¾iadaviek smernice ATEX musí ka¾dý výrobok spåòa» pokyny vyplývajúce z iných dôle¾itých zákonov týkajúcich sa danej voµby a pou¾íva» certifikáty po¾adované zákonom.Hlavné prostredie, v ktorom je pravidlo spojené, sú bane, najmä podzemné, vystavené pôvodu metánu a / alebo uhoµného prachu. Ïal¹ie zraniteµné oblasti zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, zariadenia na spracovanie dreva a plastov. Klasifikácia priestoru ako zóny nebezpeèenstva výbuchu je daná prítomnos»ou výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvenciou ich tvorby. Výrobok, ktorý nedostane certifikát, by mal rýchlo rezignova» zo sektora. Navrhuje to predov¹etkým bezpeènos» obsluhy a zní¾enie strát spojených so zlými udalos»ami. Vïaka vhodnej kon¹trukcii v¹etkých kon¹trukcií a príslu¹enstva je mo¾né minimalizova» riziko výbuchu na danom pracovisku, prakticky niè.Jednotky, ktoré osvedèujú tovar v Poµsku, sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centrálny banský in¹titút, experimentálna baòa "Barbara" Miko³ów a OBAC - Centrum pre testovanie certifikácie a certifikácie Sp. z o.o. so sídlom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia certifikaèné ¹tandardy IECEx, ktorých hlavné princípy sú zosúladené s odporúèaním ATEX. V oblasti Európskeho spoloèenstva sa certifikácia IECEx nevy¾aduje.