Usporiadania osvetlenia

LED núdzové osvetlenie vo verejných ú¾itkových domoch, ktoré je známe ako prvok systému po¾iarnej bezpeènosti, musí spåòa» celý rad po¾iadaviek, ktorých obsah je zahrnutý aj v predpisoch, ako aj normy týkajúce sa po¾iarnej ochrany a osvetlenia. Tieto pravidlá definujú ¹pecifické parametre zariadení a vybavenia a predstavujú problémy týkajúce sa umiestnenia únikových znaèiek, ktoré by mali by» urèené v riadne vykonanej in¹talácii núdzového osvetlenia, ale aj in¾inieri robia v tejto veci chyby a medzi najèastej¹ie sa vyskytujúce chyby pri navrhovaní systému osvetlenia Núdzovú LED mo¾no vymeni»:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia na evakuaènom vedení,zbytoèné akceptovanie koeficientov odrazu zo stien, podláh alebo stropov, \ tnedostatok zohµadnenia úèinnosti svietidiel pri výrobe batérií, najmä úèinnosti svietidiel s menièmi,¾iadne núdzové osvetlenie in¹talované za poslednými núdzovými východmi, ale v ¹peciálnych zónach as po¾iarnym a zdravotníckym zariadením podobnej intenzity, \ tumiestnenie svietidiel s evakuaènými znaèkami do prostredia neviditeµného alebo zakrytého reklamnými alebo stavebnými prvkami danej budovy,výber zariadení, ktoré nespåòajú po¾adované pravdy alebo sa nevytvárajú na pou¾itie v prísnych podmienkach (napr. tie, ktoré nezobrazujú parametre nabíjania alebo rie¹enia batérií, alebo pou¾ívajú svietidlá so striedaèmi v teplotách ni¾¹ích ako pä» periód v silách Celsia,nesplnenie po¾iadavky, ¾e výpadok napájania v subdodávateµovi by v takomto prístupe aktivoval núdzové osvetlenie, aby nedo¹lo k úplnému vybitiu batérie, \ tbez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v prostrediach, kde evakuácia mô¾e ukáza» zlo¾itej¹ie,nedostatoèná úvaha o vyu¾ití ¹pecifického zariadenia a evakuaèných podmienok pre plánovanú koncepciu núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude úplne pomal¹ia ako evakuácia jednopodla¾ného zariadenia supermarketu.

Neschopnos» vylep¹i» cieµ a prispôsobi» systém núdzového osvetlenia platným predpisom mô¾e ma» fatálne následky, a to nielen pre dodávateµa projektu, ale predov¹etkým pre potenciálne obete úspechu skutoènej hrozby. Núdzové osvetlenie LED zprava uµahèuje evakuáciu, preto¾e nie je dovolené zni¾ova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Systém evakuaènej trasy a ¹týl dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii pozdå¾ evakuaènej trasy (napr. Dym z únikovej cesty alebo po¾iar na schodisku. Vïaka vy¹¹ie uvedeným rie¹eniam je mo¾né upravi» podmienky evakuácie a núdzového osvetlenia pre spracovanie konkrétneho objektu.