Uudsku psychiku wikipedie

Varikosette

V dne¹nej dobe e¹te viac man¾elstiev má problémy s otehotnením. To je pravdepodobne vedµaj¹í úèinok vysokej koncentrácie toxínov vo va¹ich vlastných jedlách. Preto sa odporúèa vykona» potrebné testy, ktoré posúdia, èi ide o neplodnos», alebo ¾e máme jednoducho smolu.

Ako je táto ¹túdia? Jeden by mal, samozrejme, da» vzorku svojej spermie, aby to vedel. Mô¾ete si ho kúpi» prostredníctvom masturbácie a malého pohlavného styku. Za rozumnú cenu získavame vopred ¹peciálny kondóm, ktorý zjednodu¹í dodanie spermy do cieµového momentu.Èo sa stane neskôr poµskému spermie? Po opustení sa uskutoèòuje proces skvapalòovania. Inými slovami, konzistencia sa otáèa z polotuhej na pevnú. Zvyèajne trvá niekoµko minút. Nemalo by trva» dlh¹ie ako hodinu. Keï¾e sa naozaj deje, dôle¾ité zdravotné problémy. Semená sa musia zhroma¾ïova» pri teplote prijateµnej pre telesnú teplotu, t.j. pribli¾ne tridsa»¹es» stupòov Celzia.Po úplnom skvapalnení sa zis»uje objem spermy a koncentrácia vodíkových iónov. Okrem toho kontrolujeme viskozitu tým, ¾e odovzdáme spermie z urèitej nádoby na ïal¹iu. To by malo by» nieèo ïaleko od viskozity vody.Tento parameter je úplný vzhµad vzorky. Semeno po skvapalnení by malo ma» ¹edo-belavú farbu a rovnú konzistenciu.Na mieste overovania stojí za to ¹pecializované centrum - ¹túdia plodnosti Krakov. Navy¹e v opaèných veµkých mestách je pomerne veµká dávka bodov, kde sa na¹e spermie, ktorá má by» testovaná z hµadiska hypotetickej neplodnosti jej platiteµa. Verím, ¾e nemá zmysel oddiali» posledný a je krásne by» istý, ne¾ ¾i» v neustálej neistote.