Uzemnenie stanice 110 kv

Elektrostatické uzemnenie je elektrostatické uzemnenie, ktoré sa pou¾íva pri preprave v¹etkých typov horµavých kvapalín, prá¹kov a plynov. Elektrostatické uzemnenie výrazne zni¾uje riziko výbuchu alebo vznietenia iného typu horµavej látky v produkte iskriacej medzery. Nekontrolované vybíjanie mô¾e zapáli» zmes kvapaliny a spálenia a mô¾e nasta» rovnaká explózia.

Je samozrejmé, ¾e je mo¾né odstráni» nebezpeèenstvo samovznietenia a výbuchu. Aby sa v tom èase umo¾nili transportné kon¹trukcie, mali by ma» podobné uzemnenie alebo riadené vypú¹»anie elektrostatických nábojov. Tento druh elektrostatického uzemnenia výrazne zní¾i riziko výbuchu prepravovaných horµavín. Tento typ jednoduchého uzemnenia je zameraný od uzemòovacej svorky a drôtu. Káble odobraté pri uzemnení sú charakterizované nízkym elektrickým odporom a veµmi silnou silou mechanického po¹kodenia. Samozrejme, mô¾ete pou¾i» zlo¾itej¹ie uzemnenie, ktoré je ochranným systémom, ktorý umo¾òuje prepravu alebo distribúciu produktu, ale keï je uzemnenie správne pripojené.Zaujímalo by ste sa s istotou, keï hodíte tento typ zeme? Najèastej¹ie sa pou¾ívajú pri nakladaní a vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov a ako dôkaz prvkov in¹talácie procesu. Na vytvorenie nebezpeèenstva výbuchu vedie a mie¹a a spreje alebo pumpuje iné typy horµavých látok. Poèas zásahu do horµavého obsahu sú elektrické náboje vytvorené kontaktom alebo separáciou molekúl. V¾dy, keï vznikne elektrostatický náboj a padá na pozadí horµavých látok, dosiahne nebezpeèenstvo. Základným princípom akejkoµvek ochrany pred elektrostatickým výbojom je taká dobrá svorka a vybraný kábel, èo dáva ¹ancu na vykonanie elektrického náboja subjektu uzemnenia.Preto je dôle¾ité, aby svorky a káble, ktoré boli vykonané pri uzemnení, spåòali veµmi re¹triktívne pokyny stanovené na testovacej trase. V súèasnosti dosahujú najlep¹ie úèinky moderné typy uzemnenia systému.