Vedenie zaznamov o pozemkoch a budovach

Povinnos» uchováva» záznamy prostredníctvom internetového zariadenia v podstate pokladnice v roku dvetisíc sedemnásteho sa bude vz»ahova» na v¹etkých podnikateµov, ktorí vykonávajú ekonomickú kampaò a ponúkajú svoj chutný a pomoc subjektom bez registrovanej finanènej èinnosti a jednorazovým farmárom. Zmeny vo fi¹kálnych menách sa uplatòujú postupne.

V dvadsiatom ¹trnástom roku zákonodarca zru¹il nápravné opatrenia hospodárskych subjektov z povinnosti uchováva» elektronické záznamy subjektov, medzi ktorými zistil hrubé poru¹enia predpisov. Tieto priestupky rie¹i hlavne podhodnocovanie skutoèný názov obchodovanie vies» kampane tak, aby sa zmestili v rozmedzí dvadsa» tisíc obehu v prípade, ktorý was not nasledovaný povinnos» vies» evidenciu tovaru a pomoc v hotovosti cez POSNET a riadenie prostredníctvom svojich príjmov. Industries, ktoré sú s najväè¹ou pravdepodobnos»ou rozpozna» tento ¹tandardné èin, podµa ministerstva financií o spôsoboch automobilov, diagnostické stanice vozidiel, lekári, zubári, kaderníctvo a vrátili do jedálne miest a vzdelávacích in¹titúcií riadených týmito in¹titúciami. Zákonodarca tie¾ tvrdí, ¾e záznam obratu v¹etky podnikateµské subjekty poskytujúce slu¾by spotrebiteµom, bez my¹lienky na podnikanie tie¾ nahrával pre poµnohospodárov pau¹álu by by» u¾itoèným krokom k zvý¹eniu transparentnosti a konkurencieschopnosti na námestí a navy¹e umo¾òuje tich¹ie a ¹etrnej¹ie k uplatnenie svojich práv pred súdom spotrebiteµa. V súlade s ustanoveniami nariadenia ¹tvrtý, ako je uvedené, vykonávajúci slu¾by facility pri my¹lienke na meniace sa pneumatík, skúseností a odborných prieskumov a daòovými poradcami, kaderníctvo a kozmetièiek boli nútené okam¾itej in¹talácii pokladne s prvým januárom roku dvetisíc sedemnás». V druhom prípade majú podnikatelia, na ktorých sa nevz»ahujú osobitné predpisy, èas rovnajúci sa dvom mesiacom od èasu prekroèenia hranice dvadsa» tisíc tovarov na in¹taláciu pokladnice.