Vyvoj informaenych technologii prezentacia

Veµmi silný vývoj technológie urobila, ¾e dne¹né pokladnice majú mnoho rôznych funkcií, ktoré nielen umo¾òujú záznam predaja, ale tie¾ uµahèujú riadenie spoloènosti, a to aj zlep¹i» slu¾by zákazníkom, zní¾i» èas potrebný k zásobám, ís» do celého kontrolu èinnosti pokladníka, as e¹te kontrolou zásob.

Registraèné pokladne Novitus sa vyznaèujú vysokou funkènos»ou, mô¾u tie¾ pracova» s celým radom zariadení, mô¾eme sa k nim pripoji», napr. Poèítaè, èítaèka èiarových kódov, èítaèka magnetických kariet a èítaèka èipových kariet, terminál platobných kariet alebo elektronická stupnica. Jednoducho, dne¹né registraèné pokladne sa dr¾ia momentu komplikovanej¹ích elektronických zariadení ako tie, ktoré boli pred niekoµkými rokmi, ale majú skutoène zlo¾itú kon¹trukciu.

Aké sú vlastnosti pokladníc? Zvyèajne rozdeµujeme registraèné pokladnice do dvoch skupín - pokladní registraèné pokladnice v elektronickom pokladni a elektronické pokladnièné pokladne, známe aj ako poèítaèové pokladne. Tieto dve registraèné pokladne sa vyznaèujú niekoµkými vlastnými mo¾nos»ami, ktoré odvodzujú ich technické parametre. Èo najjednoduch¹ie rie¹enie, pokladnice ERC sa dostanú do kontaktu s menami POS s extrémne obmedzenými mo¾nos»ami roz¹írenia a organizácie, ako aj s obmedzeným názorom a natrvalo in¹talovaným softvérom. RAM pamä», ktorá je kµúèom pre pokladnice ERC, má kapacitu od 1 do 8 MG a po niekoµkých rokoch pou¾ívania je teraz irelevantná a prakticky sa pridáva do spolupráce. Existuje e¹te jeden zaujímavý rozdiel - hoci ERC mena je príle¾itos»ou na pripojenie iných periférnych zariadení, v poslednom èase nie je mo¾né poèíta» s predajom z poèítaèového programu - a¾ do posledného, kedy chceme slu¾bu pokladníka.

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosné topánky - nízky profil aj s malým rozsahom funkcií. Existujú preto pokrmy urèené okrem iného pre tých pou¾ívateµov, ktorí vydávajú potvrdenia, ktorých obsah sa opakuje.- jednokomorové pokladne - mô¾u robi» veµa, skôr ne¾ mobilné registraèné pokladne, mô¾ete sa s nimi napríklad pripoji» k poèítaèu a tie¾ k èítaèke kódov v tejto mo¾nosti na zlep¹enie ich formy.- systémové pokladnice - sú vybavené väè¹ími podnikmi, v ktorých je veµa pokladníc.

POS cash desks - sú veµmi technologicky vyspelou skupinou nahrávacích zariadení. Samozrejme, mali by by» nahradené poèítaèmi, ktoré sú prispôsobené zaznamenávaniu obratu, a stále vykonáva» niekoµko nových funkcií, ktoré súvisia so skladovaním tovaru, rovnako ako s jeho predajom.