Z obratu zdaoovaneho na zaklade mar e

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar finanèným osobám, je zodpovedný za zaznamenanie obratu pomocou pokladnice. Je to technológia, ktorá umo¾òuje aplikova» príslu¹né dohody s daòovými úradmi. Týka sa teda práva a práva je nezávislé.

A èo úspech rozbitej pokladnice?

O takýchto veciach sa dohodneme v tzv. Rezervnej hotovosti. Jej schopnos» nie je právnou po¾iadavkou, t. J. Usporiadanie ka¾dého mana¾éra má vopred myslie» na takýto odchod. Dokonale zhroma¾ïuje vo výnimoèných prípadoch núdzové situácie, ktoré chcú opravi» správne vybavenie. Zákon o DPH v texte jasne uvádza, ¾e ak nie je mo¾né vytvori» obchodný register prostredníctvom rezervného fondu, daòovník by mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými výpadkami v umení. Stojí za to ma», ¾e tú¾ba èerpa» z rezervnej pokladnice by mala by» nahlásená daòovému úradu, informovaná o zlyhaní zariadenia a informovaní o náhradnom zariadení.

Bohu¾iaµ, keï bola pridaná vysoká, bez pokladnice, v súèasnej vý¹ke rezervy, je potrebné presta» predáva». Tak¾e nemô¾ete dokonèi» svoj predaj, a takéto práce sú nezákonné a mô¾u sa obmedzi» na dôsledky v ¹truktúre vysokej finanènej zá»a¾e. Nevrátenie situácie, v ktorej príjemca po¾iada o príslu¹ný príjem.

Malo by by» oznámené èo najskôr o zlyhaní opravárenskej slu¾by opravovne a fi¹kálnych po¹tových tlaèiaròach a daòových úradoch o mlèaní pri vytváraní záznamov o nákupe pre ¹tádium opravy zariadenia a samozrejme o zákazníkoch s preru¹ením predaja.

Iba pri úspechu on-line aukcie nemusí podnikateµ zastavi» na¹u èinnos», ale vy¾aduje niekoµko podmienok - vedené záznamy musia presne hovori» za aký tovar sa platba posudzovala; platba sa má vyplni» prostredníctvom internetu alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - platiteµ dane oprávnený vlo¾i» faktúru DPH.