Zahaoame pasivne bezpeenostne prvky

Be¾ecký stroj predstavuje hrozbu pre milujúcu osobu, ktorá to robí s òou. Z tohto dôvodu bolo potrebné in¹talova» do strojov bezpeènostné komponenty pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a zabezpeèovacie systémy vyu¾ívajú hlavne výrobné závody s dlhou finanènou zárukou pre stroje a technologické rodiny, výrobcov strojov a technologických partnerov.

V Poµsku dokument znamena» táto vec je gestá. Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002. V skutoènosti sú minimálne po¾iadavky na ochranu zdravia a úlohu dôvery v pou¾ívaní strojových zariadení pracovníkmi pri práci (zbierka zákonov è 191, poz. 1596 v znení neskor¹ích predpisov. , Právne predpisy a zákony uvádzajú, ¾e stroj by mal by» vybavený zároveò nástroj pre núdzové zastavenie, ktoré zabezpeèí ich odstránenie a následné nebezpeèenstvo alebo zabráni». Výnimkou je stroj, kde sa bezpeènostný spínaè nezní¾i riziko, preto¾e nebudú pou¾íva» úèinok po dobu zadr¾ania takisto nebráni hrozbu. Väè¹ina prepínaèov zahàòajú prepínaèe a bezpeènostné magnetický blokovacích zariadení v stroji a technologický pokrok, koncové spínaèe sa bezpeènosti práce v potravinárskom a farmaceutickom priemysle (vysokou pevnos»ou a odolnos»ou voèi »a¾kým pracovným podmienkam, magnetické bezpeènostné spínaèe a kódované prepínaèe, no¾né spínaèe. Bezpeènostný spínaè by mal by» in¹talovaný v jasnej pozícii a lacné (alebo poklopy vo dverách, ktoré majú by» stanovené v vytvára» rozoznateµné (èervenou rukovä»ou na ¾ltom pozadí s cieµom zastavi» stroj mohol dosta» ako blízkej dobe. Zastavte stroj na konci vytvorí predchádzanie nehodám, zmiernenie následkov nehody a aby sa zabránilo po¹kodeniu stroja, ak je príjem neplatná.