Zakonnik prace 151

Podµa princípu ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateµ zodpovedný za poskytovanie pohodlných a zdravých pracovných podmienok a ka¾dé zariadenie a organizácia musia by» certifikované, to znamená oznaèenie CE o zhode.

Certifikácia, t. J. Posúdenie zhody materiálu, je proces systematického skúmania stupòa, v akom ¹pecifický výrobok spåòa prísne po¾iadavky (tu a pre bezpeènostné po¾iadavky. Certifikácia strojov má niekoµko aspektov. Je pravdepodobné, ¾e jeho projektant vzal na kon¹trukciu ¹tátu alebo výrobcu v ¹tádiu implementácie. Certifikáciu mô¾e vykonáva» príjemca výrobku alebo spoloènos» odli¹ná od navrhovateµa, výrobcu alebo príjemcu výrobkov.Z právneho hµadiska bola zavedená smernica 2006/42 / ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach. Do právneho systému v Poµsku bol zavedený vyhlá¹kou ministra hospodárstva z 21. októbra 2008, v podstate minimálne po¾iadavky na strojové zariadenia (vestník è. 199, polo¾ka 1228, ktoré by boli zahrnuté do údr¾by 29. decembra 2009.Certifikácia stroja sa vz»ahuje na samotný stroj, vymeniteµné zariadenie, bezpeènostné komponenty, zdvíhacie príslu¹enstvo, re»aze, laná a pásy.Kritériá pre certifikáciu strojových zariadení pre celú Európsku úniu sú uvedené v prílohe è. Aj k smernici 2006/42 ES s názvom Základné bezpeènostné po¾iadavky a zdravotná prevencia týkajúca sa myslenia a prípravy strojov.Okrem toho smernica zavádza rozdelenie strojov na obzvlá¹» nebezpeèné a ïal¹ie.Certifikácia strojov a nástrojov, ktoré vymedzujú vysoký stupeò rizika súvisiace s ich pou¾ívaním a pou¾ívaním, sa v súèasnosti vykonáva na projektovej úrovni. Ostatné nástroje a in¹titúcie podliehajú certifikácii poèas vnútornej kontroly výroby.Záverom mo¾no poveda», akékoµvek zariadenia a in¹titúcie, ktoré mô¾u spôsobi» v ¾iadnom prípade by» hrozbou pre zdravie alebo obyvateµov a vlastníctva a umiestnenie podlieha certifikácii, alebo posudzovania zhody.