Zatvorenie obchodneho formulara

V prípade, ¾e chceme zlikvidova» podnik alebo uzavrie» poboèku, musíme predlo¾i» nielen zále¾itosti súvisiace s èinnos»ou, ale aj registraènú pokladnicu. Nemô¾ete o òu prís», hoci ju pova¾ujeme za ¹pióna, ktorý hµadá ná¹ obchod s hodnotou a ktorý v prípade potreby poskytne v¹etky informácie daòovému úradu.

Pokladòa a ukonèenie operácií? Tento problém je daný mnohým podnikateµom. Rozsah povinností daòovníka je naplánovaný v nariadení ministra financií zo dòa 14.3.2013 v podstate v pokladniach. Mimochodom, ustanovenia upravujú celú fázu ¾ivotnosti registraènej pokladnice, a to aj od doby jej existencie u výrobcu. Regulujú samotný proces dodania a servisu takejto pokladnice. A je v súlade s nariadením, ¾e musíme: vykona» dennú a pravidelnú finanènú správu, v priebehu 7 dní od skonèenia operácie pokladnice musíme vráti» ¾iados» vedúcemu daòového úradu o prácu na èítanie daòovej pokladnice. Musíme tie¾ poda» ¾iados» vedúcemu daòového úradu, aby registraènú pokladnicu z registra zru¹il. Na jednom konci, s pomocou servisného technika, preèítame obsah pamäte pokladnice tak, ¾e zostavíme fakturaèný výkaz za celú dobu prevádzky pokladnice. Malo by sa to uskutoèni» v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Vyhlá¹ka nám ukladá povinnos» vyhotovi» protokol na èítanie obsahu pamäte pokladnice.Ako pravdepodobne odhadujete, správy priná¹ajú koniec porovnania toho, èo sa èítalo z pokladnice s tým, èo spravoval mesaène alebo ¹tvr»roène. Aby sa predi¹lo nepríjemnej situácii, dobrý program bude tlaèi» správu za èas predaja, ktorú budete porovnáva» s jednoduchými priznaniami k DPH. Ak ste niekde urobili chybu, budete môc» vykona» opravu.Treba tie¾ doda», ¾e pri vytváraní ¾iadosti vedúcemu úradu o prácu pri èítaní fi¹kálnej pamäte poskytujeme informácie o tom, èi ako daòoví poplatníci vyu¾ívali fi¹kálnu pomoc. Musíme tie¾ vyplni» vyhlásenie o pou¾ívaní registraènej pokladnice. Ak bola suma pou¾itá menej ako 3 roky, musíme vráti» príspevok, z ktorého boli pou¾ité na nákup pokladnice.Ako vidíte, ukonèenie akcií a registraèných pokladníc je tým istým zdravým podnikom, ktorý budete musie» prija». Ak sa dokonèenie práce a rovnaká likvidácia registraènej pokladnice splní za menej ako tri roky - museli by sme vráti» úµavu, ktorú sme kúpili do pokladne.