Zneeistenie ovzdu ia

Vývoj priemyselnej spracovateµskej technológie pre v¹etky druhy materiálov priniesol obzvlá¹» dôle¾itý problém, ktorým je zbytoèné a veµmi ¹kodlivé opelenie. Rie¹enie tejto zále¾itosti je nepostrádateµným faktorom pre ka¾dú spoloènos», ktorá je vzhµadom na spôsob, akým sa práca vykonáva, vystavená zneèisteniu prachom.

©kodlivos» tohto zneèistenia nemá veµmi negatívny vplyv na zdravie hostí a ¾ien, ktorým je vystavená, ale v prípade prachu pochádzajúceho zo spracovania dreva alebo biomasy mô¾e spôsobi» nebezpeèenstvo výbuchu alebo po¾iaru. Z posledného dôvodu je predpokladom pre èo najväè¹iu bezpeènos» výroby umiestni» filtráciu prachu najkraj¹ím mo¾ným spôsobom.V súèasnej dobe sa èoraz viac zlep¹ujú priemyselné odpra¹ovacie systémy (odpra¹ovacie systémy, ktoré nielen èistia vzduch a vïaka inovatívnym rie¹eniam sú energeticky úsporné a ¹etrné k prírodnému prostrediu. Poradenstvo o tom, ako sa rie¹i otázka priemyselného opelenia a koµko nového druhu priemyslu zahàòa - je mo¾né prispôsobi» filtraènú in¹taláciu po¾iadavkám.Najbe¾nej¹ie sú èistiace systémy zalo¾ené na cyklónach - je dôle¾ité ich udr¾iava» moderným spôsobom pomocou cyklónových batérií. Cyklony, ktoré sedia na základe odstredivej sily, sú v¹eobecne vnímané ako dobré, ale uva¾ujú malé rozmery a vytvárajú nízke investièné náklady. Novým prístupom sú filtraèné zberaèe prachu - tkanina, v ktorej sa pou¾ívajú rôzne druhy tkanín, hodvábneho papiera alebo plstí. Napriek vysokej úèinnosti sú tkaninové filtre rozhodujúcou nevýhodou - vysokými investiènými nákladmi.

Filtraèné systémy mô¾u by» modulom pripraveným na pravde - s vyu¾itím v¹etkých prvkov alebo hybridov vyrobených z nezávisle fungujúcich prvkov v jednej jednotke. Náklady na odstraòovanie prachu z budovy závisia nielen od chuti pou¾itej technológie, ale aj od veµkosti, ktorá vy¾aduje èistenie. Ekonomické spracovanie, pri ktorom sa také procesy, ako je vedenie, drvenie, preosievanie, mie¹anie alebo extrakcia surovín nemô¾e uskutoèni» bez existencie komplexných filtraèných systémov.