Zona nebezpeeenstva vybuchu nafta

Mô¾e sa dosta» do explózie, ale do výbu¹ného obsahu, t.j. obsahujúceho plyny, výpary alebo prach. A to vyplýva z normy v chemických závodoch, nádr¾iach, rafinériách, elektráròach, lakovniach, chemických závodoch, cementáròach a mnohých nových, kde hµadajú pra¹né alebo prá¹kové výrobky.

Preto¾e v krajinách Európskej únie u¾ mnoho rokov sa bezpeènostné predpisy výrazne lí¹ili od seba, boli tie¾ veµkým problémom v spolupráci s tovarom, boli zavedené na zjednotenie a umiestòovanie zariadení, ktoré postupujú v ohrozených zónach takzvaných. Oznaèenia ATEX.

https://ecuproduct.com/sk/valgus-2-in-1-inovativna-metoda-ako-sa-zbavit-kriveho-halluxu-bez-operacie/

Tak¾e aké sú znaèky ATEX?V tejto spoloènosti sú stanovené podrobné po¾iadavky, údaje v právnom akte Európskej únie, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach. Po¾iadavky, na ktoré sa tieto pravidlá nevz»ahujú, sa mô¾u v niektorých èlenských ¹tátoch EÚ interne usporiada», nemô¾u v¹ak by» nezluèiteµné s pravidlami EÚ a nemô¾u zhor¹i» po¾iadavky.V¹etky zariadenia urèené na kariéru v miestnostiach s nebezpeèenstvom výbuchu musia by» oznaèené správnou reguláciou zavedenou smernicou. Tieto znaèky obsahujú sériu symbolov definujúcich rôzne parametre potrebné pre tieto zariadenia. A áno:Umiestnením znaèky CE na výrobok výrobca prehlasuje, ¾e tento výrobok spåòa základné po¾iadavky smernice.Prostory, v ktorých existuje riziko výbuchu, sa roz¹írili do oblasti nebezpeèenstva. Oznaèenie nebezpeènej zóny informuje o type ohrozenia a jeho silu:- plynová a kvapalná zóna ich pár bola oznaèená písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom sa zariadenia odolné voèi výbuchu rozdelili do dvoch skupín:- kvalitu a rovnaké údaje o èinnosti v baniach,- skupina II sú zariadenia urèené na výrobu výbu¹ných plynov, kvapalín alebo prachu v priestoroch.Ïal¹ia klasifikácia urèuje stupeò tesnosti puzdra zariadenia a sily pre hity.Teplotná skupina, tj maximálna teplota povrchu, na ktorej mô¾e vytvori» zariadenie, je urèená pre krízu.Ktoré sú výhody pou¾ívania znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti vo výrobných podnikoch,- obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z potenciálnych hrozieb alebo zlyhaní,- zní¾enie prestojov,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.